در راستای توسعه فعالیت های عمرانی شرکت و با توجه به تصمیم هیئت مدیره شرکت طرح و ساخت عامر مستقل مبنی بر توسعه رشته راهسازی، در تیر ماه 1401 شرکت طرح و ساخت عامر مستقل موفق به اخذ پروژه احداث تقاطع غیر همسطح میدان ورجان از اداره کل راه و شهر سازی قم گردید. مستند به اخبار و اطلاعات منتشره از کارفرمای پروژه، این پروژه از مهمترین و ضروریترین پروژه های راهسازی استان قم می باشد.