تقاطع غیر هم سطح

آغاز عملیات اجرایی تقاطع غیر همسطح ورجان

/post-2

عقد قرارداد احداث تقاطع غیر همسطح میدان ورجان با اداره کل راه و شهر سازی قم